Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý hỗ trợ đánh giá trường Tiểu học  

Hệ thống phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho giáo dục tiểu học, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, tạo điều kiện đảm bảo cho trẻ em ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được thụ hưởng về giáo dục ở mức cần thiết, cơ bản, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.

Vì mục đích nêu trên Hệ thống phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, sẽ hỗ trợ cho đơn vị sử dụng, trong việc tự đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT, từ khâu lập kế hoạch, đến đánh giá chi tiết từng tiêu chuẩn, tiêu chí và cuối cùng là lập báo cáo tự đánh giá chất lượng tối thiểu, của trường mình, và các loại báo cáo khác. Từ đó, giúp cho các trường và cơ quan quản lý, nắm được hiện trạng tại đơn vị, để xét duyệt trường đã đủ tiêu chuẩn, đạt mức chất lượng tối thiểu hay chưa.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học. Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản lý danh mục cán bộ,giáo viên, nhân viên, học sinh...
  • Quản lý danh mục khuôn viên, phòng học, thiết bị...
  • Quản lý danh mục tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số, gợi ý minh chứng
  • Quản lý kế hoạch đánh giá, tự đánh giá, hồ sơ lưu, báo cáo