Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản  

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản là hệ thống tổng thể quản lý việc cấp phát vốn công trình, dự án trên địa bàn Thành phố từ Sở tài chính xuống đến các chủ đầu tư.

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản được xây dựng theo 02 phân hệ: Phân hệ Cơ quan quản lý nhà nước (Sở tài chính, Phòng tài chính kế hoạch quận/huyện) và Phân hệ Cơ quan chủ đầu tư (Các ban quản lý, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư)

 • Phân hệ Cơ quan quản lý nhà nước (Sở tài chính, Phòng tài chính kế hoạch quận/huyện) giúp cho cơ quan tài chính các cấp:
  • Đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc nhà nước thanh toán cho các dự án. Thực hiện quy định về báo cáo, quyết toán vốn đầu tư
  • Kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước
  • Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển, bao gồm các tài liệu phục vụ cho thẩm định dự án đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư theo quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo quy định
  • Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố
 • Phân hệ Cơ quan chủ đầu tư (Các ban quản lý, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư) giúp cho cơ quan chủ đầu tư :
  • Quản lý hồ sơ, tài liệu thông tin dự án, tình hình thanh quyết toán dự án theo quy định cho Kho bạc nhà nước và cơ quan Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý và thanh toán vốn
  • Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả
  • Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của hợp đồng
  • Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan
  • Kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng của các nhà thầu (kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu)