Văn bản pháp luật

Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT

 16/06/2012    771 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 15/2012/TT-BGDĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012                          
 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

__________________________

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Vinh Hiển

Tải về

 

15.2012.TT.BGDDT.zip

phuluc.zip

Văn bản khác

Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT (08:48:04 - 08/08/2012)
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT (08:48:46 - 01/07/2012)
Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT (08:48:56 - 16/06/2012)
Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT (08:49:18 - 21/05/2012)
Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT (08:49:26 - 18/05/2012)
Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT (08:49:38 - 20/04/2012)
    Đến / 39