Câu hỏi về sản phẩm

Cách nhập Thiết bị dạy học và Tài sản cố định ...

 10/5/2013    1815 lượt xem

Cách nhập mới trang thiết bị dạy học:
B1: Vào mục 2.7 Danh mục nhóm thiết bị dạy học. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên Nhóm Thiết Bị, Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật(nếu có). Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B2: Vào mục 2.8 Danh mục thiết bị dạy học. Chọn đúng Lớp,Môn,Nhóm Thiết Bị. Chọn Thêm Mới(F1).  Điền đầy đủ các thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B3: Vào mục 3.2 Nhập thiết bị dạy học. Đầu tiên chọn Thêm Mới(F1). Chọn đúng Lớp, Môn, Nhóm Thiết Bị, Tên Thiết Bị, điền đầy đủ thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.

Cách nhập mới tài sản cố định:
B1: Vào mục 2.2 Danh mục nhóm tài sản. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên Nhóm TSCĐ, Thời hạn SD, Tỉ lệ hao mòn, Kiểu nhóm. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B2: Vào Mục 2.5 Danh mục tài sản. Chọn đúng Nhóm tài sản. Chọn Thêm Mới(F1). Điền Mã, Tên TSCĐ. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.
B3: Vào mục 4.2 Nhập tài sản cố định. Chọn Thêm Mới(F1). Chọn đúng Nhóm tài sản, Tên tài sản. Điền đầy đủ thông tin có trong bảng. Chọn Cập Nhật(F3) để lưu lại.

Câu hỏi khác

    Đến / 4