Câu hỏi về sản phẩm

Lưu ý với các trường về cách chia dữ liệu ra nhiều ...

 10/6/2013    1668 lượt xem

Khi trường có nhiều dữ liệu mà muốn chia ra các máy con để nhập rồi ghép nối vào dữ liệu chung. Thì các trường lưu ý là chia đều dữ liệu ra cho các máy con (tránh trường hợp nhập quá nhiều dữ liệu trên cả 2 máy. Khi ghép nối có thể dẫn đến tình trạng nhân đôi dữ liệu).

VD: Máy chủ: Nhập Thôn(xóm,tổ) 1, 2 thì Máy con 1 phải nhập tiếp Thôn(xóm,tổ) 3,4 chứ không được nhập lại Thôn(xóm,tổ) 1, 2 so với máy chủ và máy con 2 phải nhập tiếp Thôn(xóm,tổ) 5,6 chứ không được nhập lại Thôn(xóm,tổ) 1,2,3,4.
Nhập danh sách giáo viên cũng tương tự cách trên (VD: Máy chủ nhập Giáo viên A, B thì máy con 1 không được nhập lại giáo viên A, B nữa mà phải nhập Giáo viên C, D và máy con 2 phải nhập giáo viên khác với máy chủ và máy con 1)

Câu hỏi khác

    Đến / 4