Giới thiệu phần mềm

Ra mắt thị trường phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung
 01/11/2016    admin

Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngày 27/06/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định 3425/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội.

Do tính chất mua sắm tập trung toàn Thành phố, việc đăng ký cũng như tổng hợp số liệu qua file excel mất rất nhiều thời gian, công sức, tổng hợp số liệu thiếu tính chính xác. Được sự nhất trí của Sở Tài Chính Hà Nội nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mua sắm tài sản, công ty HanoiSoft đã phối hợp với Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài Chính Hà Nội) nghiên cứu giải pháp công nghệ phục vụ công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngày 01/11/2016, công ty HanoiSoft chính thức ra mắt phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung ứng dụng cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc Thành phố Hà Nội. Đáp ứng các yêu cầu trong công tác đăng ký, tổng hợp mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản tập trung của cơ quan quản lý, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị dự toán trên toàn Thành phố Hà Nội.

(Giao diện chọn Tỉnh/Thành phố)

 

(Đăng nhập phần mềm theo từng đơn vị, đảm bảo tính bảo mật, chính xác dữ liệu)

 

(Thống kê tổng hợp của cơ quan quản lý)

 

Việc ứng dụng phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung góp phần giảm sức lao động con người trong công tác mua sắm, tổng hợp; giúp đảm bảo tính chính xác của số liệu; giúp các đơn vị dễ dàng đăng ký, báo cáo số liệu; giúp cơ quản quản lý dễ dàng tổng hợp số liệu, phục vụ việc mua sắm tập trung.

Phần mềm khác

Ra mắt thị trường phần mềm Quản lý mua sắm tài sản tập trung

 01/11/2016    admin

Ra mắt phần mềm Quản lý thư viện điện tử

 25/08/2016    admin

Ra mắt phần mềm Hỗ trợ đánh giá chất lượng tối thiểu của ...

 04/12/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý trang thiết bị và đồ dùng dạy ...

 06/10/2015    admin

Ra mắt thị trường Phần mềm quản lý lương cán bộ giáo viên

 10/08/2015    admin
    Đến / 10