Đặt câu hỏi

(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )

Danh sách câu hỏi

Mua sắm tài sản tập trung(06/03/2020 | Nguyễn Thị Diễn)
Tôi đang làm báo cáo MSTSTT từ năm 2016 đến năm 2019. đã làm xong và đến lúc in BC thì duy nhất bị đợt 1-2018 thì không kết suất BC được và phần mềm báo ...

Hỗ trợ phần mềm(08/01/2020 | Nguyễn Thị Thu Hiền )
Nhờ công ty hỗ trợ, hiện nhà trường quên mất tên truy cập phần mềm và mật khẩu đăng nhập

Hỗ trợ phần mềm(09/09/2019 | Nguyễn Văn Luân)
Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý thiết bị - ĐDDH ở tiểu học. Sau khi tạo mới niên khóa thành công, nhưng dữ liệu ở niên khóa trước không chuyển sang ...

hỏi (17/06/2019 | nguyễn thị thanhmai)
e quên mật khẩu phần mềm, bây giờ làm thế nào

Đăng nhập PMMSTT(04/01/2019 | Kiều Thị Vân)
Trường tôi năm 2019 mua bàn ghế HS nhưng tôi chưa đăng nhập vào PMMSTT; Đề nghị công ty hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm MSTT